Privacyverklaring informatie

Versie: 01/09/2020

GO! BS ’t Konkelgoed verwerkt krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders, personeelsleden, leveranciers, klanten en derden. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, ook wel AVG of GDPR genoemd).

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan. GO! BS ’t Konkelgoed behoudt steeds het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de gegevensverwerking via onze website www.konkelgoed.be. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. U dient zich ervan bewust te zijn dat de school niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. GO! BS ’t Konkelgoed respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Waarom verzamelen we deze gegevens

GO! BS ’t Konkelgoed verwerkt persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijke verplichtingen als onderwijsinstelling. Voorbeelden: we hebben uw gegevens als leerling nodig om u in te schrijven in de school, om aanwezigheden te kunnen registreren, om u te kunnen begeleiden, opvolgen en evalueren. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van af- en aanwezigheden aan het Departement Onderwijs.
Andere persoonsgegevens zijn nodig omwille van organisatorische redenen, bijvoorbeeld naam en adres van ouders van de minderjarige leerling om hen te informeren.

Verzamelde gegevens

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens. Bepaalde persoonsgegevens verkregen we rechtstreeks van u als betrokkene.
GO! BS ’t Konkelgoed verwerkt en verzamelt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (o.a. naam, adres, …);
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit, moedertaal);
 • rijksregisternummer;
 • stamboeknummer;
 • gezinssamenstelling (o.a. naam van de moeder en vader, bijzonderheden betreffende huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de partners, namen en geboortedata van broers en zussen, kinderen);
 • keuze van levensbeschouwing;
 • financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging van betalingen, btw-nummers, betalingsmodaliteiten, …);
 • studievoortgang en begeleiding (schoolloopbaan, toets- en examenresultaten, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt);
 • gezondheidsgegevens (vb. inzake lichamelijke gezondheid: epilepsie, gebruik medicatie);
 • aanwezigheden (de registratie van af- en aanwezigheden);
 • problematische afwezigheden;
 • orde- en tuchtmaatregelen;
 • beeldmateriaal.

De onderwijsinstelling verwerkt ook medische gegevens die nodig zijn om in noodsituaties correct te kunnen reageren.

Verzamelde gegevens via de website en waarom we ze verzamelen

Contactformulier

Ons contactformulier vraagt uw naam en emailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover we eventueel beschikken.

Indien u wil helpen in het oudercomité vragen wij u uw naam, emailadres, telefoonnummer en uw relatie met onze school. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de voorzitter van het oudercomité en worden bijgehouden enkel en alleen om u te contacteren voor de door u gekozen activiteiten. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover we eventueel beschikken.

Onze website is voor deze formulieren beveiligd met reCAPTCHA van Google om ons te beschermen tegen spamberichten van spambots. Hun Privacybeleid en Voorwaarden zijn van toepassing.

Cookies

Alle informatie over de gebruikte cookies op onze website vindt u terug op de cookieverklaring pagina.

U kunt hier uw toestemming geven voor de externe plugins waar onze website gebruik van maakt.


Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om algemene statistieken te genereren over het aantal bezoekers van onze website.
Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. We gebruiken dit om na te gaan of al onze pagina’s nog correct werken en om enkele statistieken te weten zoals het aantal bezoekers over een bepaalde periode. Dankzij die gegevens van Google Analytics kunnen we onze website continu optimaliseren.

We hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn. We kunnen uw gegevens dus niet herleiden naar uw IP-adres. Verder is onze Google Analytics-account zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. Hierover werd een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. De verzamelde gegevens dienen niet voor advertentiedoeleinden, enkel om onze website op te volgen en te optimaliseren.

Klik hier om geen deel meer uit te maken van onze statistieken.

Omgang met uw gegevens

GO! BS ’t Konkelgoed – KS ’t Focheltje gaat bij de verwerking van persoonsgegevens altijd uit van de wettelijke basisprincipes. We verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis. We verzamelen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij uw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen. We respecteren de bewaartermijnen en bewaren uw gegevens niet langer dan nodig (gebaseerd op wettelijke bewaartermijnen en de regels opgelegd door het Archiefdecreet).
Bij de uitvoering van onze opdrachten, doen wij soms beroep op derden, bv. leveranciers van leerlingvolgsystemen, administratieve pakketten en educatieve leermiddelen, zoals bv. Smartschool, enz. Deze diensten zullen uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken of doorgeven.
Wij respecteren uw privacy en zullen nooit uw persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden.
Vanuit bepaalde wettelijke verplichtingen en omwille van organisatorische redenen, kunnen bepaalde persoonsgegevens doorgegeven worden aan verscheidene instanties, waaronder:

 • verheidsdiensten, zoals o.a. Departement Onderwijs, Inspectie;
 • CLB;
 • algemene en ondersteunende diensten van de scholengroep (bv. in kader van een beroepsprocedure n.a.v. een tuchtprocedure of bij vragen naar advies);
 • werkgever van de leerling-stagiair.

Uw rechten

In overeenstemming met de AVG kunt u een aantal rechten uitoefenen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft namelijk het recht om:

 • een verzoek in te dienen tot inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • een verzoek in te dienen om persoonsgegevens te verbeteren (onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren);
 • een verzoek in te dienen om persoonsgegevens te wissen (bv. intrekking van de toestemming voor het gebruik van foto’s).

U kan op het oudercontact steeds de nodige toelichting krijgen bij de (evaluatie)gegevens over uw kind. Maar u kunt ook een afspraak maken om toelichting te krijgen bij (de verbetering van) huistaken of andere specifieke gegevens van uw kind. U hebt het recht om deze stukken in te kijken. Indien er echter gegevens van een derde kind betrokken zijn, hebt u toegang tot deze gegevens via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Mocht u na de toelichting nog een kopie
wensen van de leerling gegevens die enkel op uw kind betrekking hebben, dan kunt u die krijgen. U verkrijgt die kopieën persoonlijk. U moet ze dus vertrouwelijk behandelen en mag ze niet verspreiden. U engageert zich dan ook om de kopieën niet openbaar te maken en enkel te gebruiken in de privésfeer voor de schoolloopbaan van uw kind.

Inzagerecht:

U hebt het recht de volgende documenten in te kijken:

 • het individuele leerlingendossier dat alle relevante informatie over uw kind bijhoudt. Wij vragen wel dat u hiervoor
  een afspraak met de directeur maakt.
  Dit recht vervalt als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenindicaties zijn;
 • de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, huistaken, proeven en examens van uw kind;
 • in voorkomend geval het individueel aangepast curriculum, opgemaakt in overleg met de ouders.

Als uw kind van school verandert, draagt onze school de leerlingengegevens over aan de nieuwe school. Wij doen dat uitsluitend in het belang uw kind en wij dragen daarbij de specifieke onderwijsloopbaangegevens van uw kind over. Gegevens i.v.m. schending van leefregels kunnen niet worden overgedragen. U kunt inzage in en een kopie krijgen van de over te dragen gegevens als u er expliciet om verzoekt. Bij inzage hebt u eveneens het recht om toelichting te verkrijgen. Na inzage in de stukken kunt u zich tegen de overdracht van bepaalde documenten verzetten, behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt. Beschikt uw kind over een gemotiveerd verslag voor toelating tot het geïntegreerd onderwijs of een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan is onze school bij verandering van school verplicht een kopie van dit verslag over te dragen aan de nieuwe school.

Het kan gebeuren dat de school of een televisieploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Bij het begin van het schooljaar heeft u hiervoor al dan niet uw toestemming gegeven via het formulier in het schoolreglement. Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar gevolg aan overeenkomstig de privacywetgeving.

Heeft u vragen over de uitoefening van uw rechten? Contacteer de directeur van de onderwijsinstelling. GO! BS ’t Konkelgoed – KS ’t Focheltje zal steeds uw vraag onderzoeken. Het zal wel niet altijd mogelijk zijn hierop in te gaan. Als u ons verzoekt om uw gegevens te wissen, zullen wij nagaan of dit mogelijk is.
Bij deze afweging houden wij ons aan de wettelijke verplichtingen. We zullen u steeds duidelijk schriftelijk (elektronisch) informeren. Afhankelijk van de complexiteit kan de termijn van antwoorden variëren, maar ook hierover zullen we u informeren. Het verstrekken van de informatie of communicatie is in principe kosteloos tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.
Indien u het niet eens bent met ons antwoord op uw verzoek, heeft u altijd het recht om schriftelijk een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Practische informatie

Contactgegevens

BS ’t Konkelgoed
Centrumstraat 24
9280 Lebbeke
052/41.19.48
bs.lebbeke@g-o.be

KS ’t Focheltje
Fochelstraat 73
9280 Lebbeke
0471/99.46.26